Child Friendly Cardiff eSurvey | e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant

What is the Child Friendly Cardiff eSurvey? | Beth yw e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant?

Croeso i e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant

 

 Welcome to your Child Friendly Cardiff eSurvey.

Mae Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid yn gweithio tuag at greu Dinas sy'n Dda i Blant. Rydym yn falch o fod yn gweithio gydag Unicef UK ar y rhaglen gyffrous hon.

 

Cardiff Council and partners are working towards creating a Child Friendly City. We are very pleased to be working with Unicef UK on this exciting programme.

Rydym am roi plant a phobl ifanc wrth galon y ddinas a gwneud hawliau’n realiti i bawb. Mae’r hawl gan blant a phobl ifanc i ddweud eu dweud ar y pethau sy’n bwysig iddynt ac i’w barn gael ei chymryd o ddifrif.

 

We want to put children and young people at the heart of the city and make rights a reality for all. Children and young people have the right to have a say on things that are important to them and to have their views taken seriously.

Er mwyn gwneud hyn, rydym am i gymaint o blant a phobl ifanc gwblhau’r e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant hwn. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall eich barn ac yn helpu i ddylanwadu ar benderfyniadau am le rydych yn byw, y gwasanaethau rydych yn eu defnyddio a datblygu’r ddinas yn y dyfodol.

 

In order to do this, we want as many children and young people to complete this Child Friendly Cardiff E-Survey. This will help us to understand your views and help influence decisions about where you live, the services that you use and the future development of the city.

Y Cyng. Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd

Rose Melhuish – Dinas sy’n Dda i Blant, Bwrdd Cynghori Plant a Phobl Ifanc (Cadeirydd)

 

Cllr Huw Thomas Leader, Cardiff Council

Rose Melhuish – Child Friendly City, Children and Young People’s Advisory Board (Chair)

Os hoffech gysylltu â ni neu os oes unrhyw gwestiynau gennych am Gaerdydd sy’n Dda i Blant, e-bostiwch caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk   

 

If you would like to contact us or if you have any questions about Child Friendly Cardiff, please email ChildFriendlyCardiff@cardiff.gov.uk

           

Starting your Child Friendly Cardiff eSurvey is easy | Mae dechrau eich e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant yn hawdd

  

Cliciwch ar enw eich ysgol isod, wedyn dilynwch y cyfarwyddiadau syml i fynd i’ch e-Arolwg. Gallwch ddewis gwneud yr e-Arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg trwy ddewis o’r gwymplen ar ben y dudalen ar ochr dde y sgrin.  Diolch am gymryd rhan!

 

Just click on the name of your school below, then follow the simple instructions to take you to your eSurvey. You can choose whether to access your eSurvey in Welsh or English by selecting from the drop down list in the top right hand corner of the screen. Thanks for taking part!

Bryn Y Deryn School and Student Support Unit
Bishop Of Llandaff Church In Wales High School
Cantonian High School
Cardiff High School
Cardiff West Community High School
Cathays High School
Corpus Christi Catholic High School
Eastern High
Fitzalan High School
Llanishen High School
Mary Immaculate High School
Radyr Comprehensive
St Teilo's C-In-W High School
St. Illtyd's Catholic High School
Whitchurch High School
Willows High School

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

And some services to advise or support children or young people | A rhai gwasanaeth i gynghori a chefnogi plant neu bobl ifanc

 

Meic Cymru yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.  O ddysgu am yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal leol i helpu i ddelio gyda sefyllfa anodd.

Meic Cymru is the helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales. From finding out what’s going on in your local area to help dealing with a tricky situation.

  • Chat online | Sgwrs ar-lein: www.meiccymru.org 
  • Text/ Testun: 84001
  • Freephone | Rhadffon: 08088023456 

 

Cardiff Family Advice and Support/ Cyngor a chymorth i deuluoedd Caerdydd: Freephone | Rhadffon 03000133133

 

 

Mae’r hyb hwn wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’n cynnig gwybodaeth am a chysylltiadau â gwasanaethau mewn perthynas â’ch iechyd a’ch lles emosiynol.

 This hub has been created by young people, it provides information and links to services in relation to your emotional health and wellbeing www.MindHub.wales